تلفن : 905050140101
اندازه زمین
امکانات
قیمت

شرایط تحصیل در کشور ترکیه

اغلب هموطنان ما تحصیل در ترکیه را به جهت همسایگی و هم از جهت اشتراکهای فرهنگی انتخاب می کنند. البته شایان ذکر است در این کشور معمولا افراد می توانند نسبت به اخذ اقامت ترکیه اقدام کنند ولی اخذ اقامت ترکیه امری بسیار دشوار و تقریبا محال است! تحصیل در ترکیه از ۶ سالگی شروع می شود. مدارس ترکیه در دو نوع خصوصی و دولتی می باشد که تحصیل رایگان در ترکیه در مدارس دولتی صورت می گیرد و در مدارس خصوصی با توجه به مقطع تحصیلی شهریه دریافتی متفاوت می باشد. در مدارس ترکیه اغلب یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی تدریس می شود اما در بعضی از مدارس خصوصی دو زبان همزمان تدریس می شود. مقطع ابتدایی در مدارس ترکیه ۵ سال به طول می انجامد و بعد از آن دانش آموزان وارد مقطع راهنمایی می شوند که ۳ سال طول می کشد. تحصیل در ترکیه در مقطع دبیرستان ۴ ساله است اما در برخی از دبیرستانها ۵ سال به طول می انجامد که ۱ سال آن جهت آموزش زبانهای خارجی است. دبیرستانهای ترکیه دو نوع آناتولی و دولتی است که در بیرستانهای دولتی آموزش به صورت استاندارد است اما در دبیرستانهای آناتولی بیشتر زبانهای خارجی تدریس می شود. در پایان سال چهارم دبیرستان امتحانات جامع برگزار می شود که دانش آموزان در صورت قبولی در امتحانات می توانند وارد دانشگاه بشوند.